Novosti

Interni akt za poslovne prostore

Obveznici fiskalizacije, bez obzira u kojem krugu ulaze u nju, dužni su donijeti interni akt o organizaciji poslovanja za svoj poslovni prostor. Porezna uprava će u postupku nadzora kontrolirati je li donesen interni akt i odgovara li numeracija računa onoj na internom aktu.

Internim aktom se propisuje način konstrukcije brojeva računa (numeracija), koji su prema odredbama posebnih propisa sastavni dio računa. Određuje se da numerički broj računa mora slijediti kronološki numerički redoslijed, bez praznina (razmaka). Navedeno znači da obveznik fiskalizacije sam određuje načina slaganja numeričkog niza ali postupak mora biti jasan i propisan internim aktom. Numerički brojevi izdaju se svake kalendarske godine od broja 1 do broja „n“.

Temeljem Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, svi obveznici fiskalizacije od 1. siječnja 2013. obvezni su internim aktom utvrditi i visinu blagajničkog maksimuma. Svota blagajničkog maksimuma najveća je svota gotova novca koja može ostati u blagajni na kraju dana. Visinu blagajničkog maksimuma, sukladno čl. 29. st. 1. Zakona, određuje obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom, sukladno potrebama poslovanja i uvjetima sigurnosti, ali najviše do propisanih svota.

Mjerila za određivanje iznosa do kojeg može glasiti blagajnički maksimum obveznika fiskalizacije je veličina obveznika fiskalizacije sukladno odredbama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.

Temeljem toga kriterija obveznik fiskalizacije može odrediti blagajnički maksimum najviše u iznosu od:
- mikro subjekt i fizičke osobe - 10.000,00 kuna,
- mali subjekt - 30.000,00 kuna,
- srednji subjekt - 50.000,00 kuna.

Obveznik fiskalizacije treba čuvati te interne akte u svojim poslovnim prostorijama, a predočuju se samo za potrebe poreznog nadzora.

Donošenje internog akta o poslovnim prostorima za potrebe fiskalizacije

Donošenje Internog akta o poslovnim prostorima obveza je svih obveznika fiskalizacije neovisno o tome da li će naplaćivati u gotovini ili neće. Premda Zakonom nije jasno istaknuto da interni akt treba biti sastavljen već 1. siječnja, postupanje Porezne uprave i informacije sa njihove Internet stranice upućuju na takav zaključak. U nastavku dajemo detaljni pregled Zakonskih odredbi u vezi poslovnih prostora i pravila slijednosti brojeva računa u vezi kojih treba donijeti interni akt, te na kraju dajemo praktičan primjer samog internog akta.

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/2012; u daljnjem tekstu: Zakon) kao dio postupka fiskalizacije propisuje dostavljanje podataka o poslovnim prostorima. Zakonom se propisuju i novi elementi računa, te novi način određivanja broja računa. Sve navedeno obveznici fiskalizacije morat će urediti internim aktom.

Premda Zakon utvrđuje različit opseg obveza za one obveznike fiskalizacije koji će obavljati naplatu u gotovini, od onih koji to neće, iz internetskih objava na stranicama porezne uprave (više nego iz samog Zakona) razvidno je da će svi obveznici fiskalizacije, pa i oni koji neće naplaćivati u gotovini, biti dužni donijeti interni akt o poslovnim prostorima u kojem će utvrditi slijednost računa, te od 1. siječnja imaju obvezu račune ispostavljati sa brojevima utvrđenim u skladu sa ovim Zakonom.

Obveza donošenja internog akta utvrđena je i Zakonom i to člankom 11. stavkom. 2. Zakona gdje je propisano da pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom, koji predočuje za potrebe poreznog nadzora.

Obveznik fiskalizacije interni akt o poslovnim prostorima nema obvezu dostaviti Poreznoj upravi već se isti čuva i predočuje za potrebe poreznog nadzora.

Sadržaj internog akta ovisit će i o složenosti organizacije djelatnosti obveznika fiskalizacije. Stoga u nastavku dajemo dva primjera internog akta ovisno o složenosti organizacije obveznika fiskalizacije.

Primjer 1:     Interni akt obveznika fiskalizacije sa jednim poslovnim prostorom

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/2012), trgovačko društvo BDE d.o.o. iz Zagreba, Svjetlana Vatića 12, OIB: 33416373916, donosi

ODLUKU

o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa te

popisu poslovnih prostora sa oznakama

I.

Druđtvo BDE d.o.o. iz Zagreba, OIB: 33416373916 djelatnost obavlja u poslovnom prostoru na adresi Svjetlana Vatića 12, 10.000 Zagreb. sa oznakom poslovnog prostora "CEN1".

Radno vrijeme poslovnog prostora "CEN1" je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.

II.

U poslovnom prostoru naplata se obavlja preko jednog fiskalnog uređaja oznake "1". Brojevi računa u poslovnom prostoru "CEN1" dodljeljuju se centralno na razini poslovnog prostora na način kako slijedi:

Prodajni prostor "CEN1"

1/CEN1/1

2/CEN1/1

3/CEN1/1

…itd

III.

Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2013 godine.

Odgovorna osoba društva

Primjer 2:     Interni akt obveznika fiskalizacije sa dislociranim poslovnim prostorima

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/2012), trgovačko društvo TDO d.o.o. iz Šibenika, Nikole Tesle 22, OIB: 23412378911, donosi

ODLUKU

o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa te

popisu poslovnih prostora sa oznakama

I.

Ovom odlukom utvrđuje se popis poslovnih prostora u kojima društvo TDO d.o.o. obavlja svoju djelatnost, njihove oznake te slijednost numeričkih brojeva računa izdanih u tim poslovnim prostorima.

II.

Društvo TDO obavlja djelatnost u slijedećim poslovnim prostorima:

Oznaka

Adresa poslovnog prostora / Tip poslovnog prostora

Radno vrijeme

Oznaka slijednosti

1

2

3

4

CEN1

Nikole Tesle 22, 22.000 Šibenik /

Prodaja razno

pon-pet od 8:00-16:00

P

VEL1

Nikole Tesle 22,  22000 Šibenik / Veleprodaja

pon-pet od 8:00-16:00

P

MAL1

Baldekin 14, 22.000 Šibenik /

Maloprodaja i servis

pon-pet od 8:00-20:00

sub od 8:00-13:00

N

SER1

--- /

Montaža uređaja

pon-pet od 8:00-20:00

sub od 8:00-13:00

N

SER9

--- /

Servis - hitne intervencije

pon-ned od 0:00-24:00

N

Napomena uz kolonu 4.:

U koloni 4. upisana je oznaka slijednosti gdje se određuje da li se broj računa određuje centralno na razini poslovnog prostora (oznaka P) ili pojedinačno na svakom naplatnom uređaju (oznaka N).

III.

Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

U poslovnim prostorima sa oznakom slijednosti "P" broj računa određuje se centralno na razini poslovnog prostora na način kako slijedi:

Prodajni prostor "CEN1"

Prodajni prostor "VEL1"

1/CEN1/1

1/VEL11/1

2/CEN1/1

2/VEL11/1

3/CEN1/1

3/VEL11/1

…itd

…itd

U poslovnim prostorima sa oznakom slijednosti "N" broj računa određuje se pojedinačno po blagajni. U nastavku je tabelarni primjer dodijeljivanja brojeva po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru oznake MAL1 u kojem se naplata vrši preko tri naplatna uređaja

Prodajni prostor "CEN1"

Prodajni prostor "CEN1"

Prodajni prostor "CEN1"

Naplatni uređ. 1

Naplatni uređ. 2

Naplatni uređ. 3

1/MAL1/1

1/MAL1/2

1/MAL1/3

2/MAL1/1

2/MAL1/2

2/MAL1/3

3/MAL1/1

3/MAL1/2

3/MAL1/3

…itd

…itd

…itd

IV.

Za svaki prodajni prostor donosi se popis naplatnih uređaja i operatera u kojem se određuju naplatni uređaji za određeni poslovni prostor, te za svaki naplatni uređaj podaci o operaterima naplatnih uređaja i to: Ime i prezime operatera, OIB i oznaku operatera. Obvezni element popisa jei datum , sat od kojeg se popis primjenjuje.

Odluke o naplatnim uređajima i operaterima donosi voditelj prodaje. Izuzetno za prodajne prostore SER1 i SER9 odluku iz stavka 1. ove točke donosi glavni inženjer.

V.

Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2013 godine.

Odgovorna osoba društva

 

Pojašnjenja uz točku II. Odluke

U točci II. odluke daju se podaci o poslovnim prostorima koji se za potrebe fiskalizacije ispunjavaju u fiskalizirani naplatni uređaj te dostavljaju Poreznoj upravi putem uspostavljene elektroničke veze s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa za promet u gotovini.

Pojašnjenja uz točku III. Odluke

U ovoj točci odluke dana su pravila utvrđivanja slijednosti brojeva računa za poslovni prostor oznake slijednosti "P" i poslovni prostor oznake slijednosti "N".

Pojašnjenja uz točku IV. Odluke

Odluka o prodajnim mjestima donosi se na razini društva, no odlučivanje o broju blagajni i operaterima treba biti decentralizirano. To je osobito važno obveznicima fiskalizacije koji imaju razgranati sustav maloprodajnih prostora po cijeloj Hrvatskoj. Stoga se u ovoj točci predviđa delegiranje odgovornosti u svezi određivanja broja blagajni i operatera na odgovorne osobe svakog poslovnog prostora.

Pojašnjenja uz točku V. Odluke

U odluci treba biti jasno naznačen datum stupanja na snagu kako bi se znalo do kojeg roka treba poslati podatke o poslovnim prostorima. Odluku treba pravovremeno dostaviti osobi zaduženoj za slanje podataka o poslovnim prostorima, svakom poslovnom prostoru koji se navodi u aktu (odnosno voditelju poslovnog prostora i sl.), a jedan primjerak sačuvati za potrebe arhiviranja.

Primjer odluke o naplatnim uređajima i operaterima za pojedini poslovni prostor

Premda Zakonom nije predviđeno da se internim aktom određuje broj naplatnih uređaja, te operateri, predlažemo da se to ipak učini. Ovi podaci mogu biti ugrađeni i u interni akt o poslovnim prostorima kao što smo dali u primjeru internog akta br. 1., no u slučaju razgranate mreže maloprodajnih i drugih poslovnih prostora to bi bilo vrlo nepraktično. U tom slučaju bi se kod svake promjene operatera mijenjao i interni akt o poslovnim prostorima.

Izdvajanjem podataka o naplatnim uređajima i osobama koje će biti operateri tih naplatnih uređaja, omogućuje se da se odluka o ovim činjenicama dislociraju na voditelje dislociranih maloprodajnih prostora ili drugih dislociranih poslovnih prostora.

Temeljem točke IV "Odluke o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa te popisu poslovnih prostora sa oznakama" društva TDO d.o.o. iz Šibenika, Nikole Tesle 22, OIB: 23412378911 voditelj poslovnog prostora Baldekin 14., 22.000 Šibenik, donosi

ODLUKU

o naplatnim uređajima i operaterima naplatih uređaja

za poslovni prostor oznake "MAL1"

I.

Poslovnica Baldekin na adresi 14. 22.000 Šibenik gore imenovanog društva u poslovnom prostoru oznake "MAL1" djelatnost obavlja pomoću tri naplatna uređaja

II.

Na naplatnim uređajima odobren je rad slijedećim operaterima naplatnih uređaja:

Oznaka operatera

Ime i prezime operatera / OIB

Oznaka naplatnog uređaja na kojem je odobren rad

1

2

3

FDES

Drazen Esmić /

   4143454522274

1,2,3

FLST

Lidija Strepovski /

   3343754512356

1,2

FBIL

Benko Imalić /

   2243454522219

1,2

FSOM

Sandra Omazić /

   1343454222244

1,2

FDKR

Dušan Kralj /

   5643454534531

1,2

III.

Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2013 godine u 7 sati.

Odgovorna osoba društva

 

Pojašnjenja uz točku II. Odluke

Oznaka operatera donosi se jedinstveno na razini OIB-a obveznika fiskalizacije, pa treba omogućiti poslovnicama da ovu oznaku kreiraju iz jedinstvene baze kako ne bi došlo do preklapanja oznaka.

Pojašnjenja uz točku III. Odluke

U pojedinim slučajevima može doći do potrebe da se odluka mijenja i tijekom radnog vremena u slučaju hitne potrebe za ovim operaterom. Iz tog razloga smatramo da je uputno kao element Odluke uz datum staviti i sat donošenja.