Novosti

Knjiga žalbe postaje nevažeći dokument

Knjiga žalbe odlazi u povijest, od sada na snazi - Obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora.

Kako bismo razriješili brojne nedoumice oko obaveza obrtnika na tzv. «knjigu žalbe», odnosno tko mora imati istaknutu obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora potrošača, dajemo slijedeće tumačenje navedenog Zakona.

Zakon o zaštiti potrošača /N.N. 79/07 i 125/07 te posljednje Izmjene i dopune Zakona 79/09/

utvrđuju prije svega u članku 3.

  1. U smislu ovoga Zakona pojedini izrazi znače:
  • »potrošač« je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja,
  • »trgovac« je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja,
  1. U smislu glave 6. dijela II. ovoga Zakona, trgovcem se smatra i osoba koja nastupa u ime ili za račun trgovca.
  2. U smislu dijela III. ovoga Zakona, pojedini izrazi znače:
  • »proizvod« je svaka roba ili usluga, uključujući nekretnine, prava i obveze,

To drugim riječima znači da je svaki obrtnik «trgovac» u smislu ovog Zakona, jer svaki naš obrtnik sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje poslovne djelatnosti od frizera, kozmetičara, postolara, auto servisera, zlatara, urara, do građevinare, plino instalatera, centralaša, ugostitelja, prijevoznika, taxista i sl. Ovako širokom zakonskim tumačenjem svi naši obrtnici dakle smatraju se «trgovcima» ma koliko to čudno i neprimjereno izgledalo.

Kao što je vidljivo pod pojmom «trgovca» u smislu ovog zakona smatraju se i osobe koje nastupaju u ime ili za račun «trgovca», a što bi značilo da npr. obrtnici koji za druge fizičke ili pravne osobe zaključuju pravne poslove o prodaji proizvoda i usluga / posredovanje nekretninama, financijski inženjering, komisione prodaje, računovodstveni servisi i sl. /.

 U članku 8 istog Zakona utvrđene su obveze «trgovca» odnosno svih obrtnika

  1.  Svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
  2. Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz st. 1 ovog članka.
  3. Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.

Dakle obavezno je ISTAKNUTI VIDLJIVU OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA, a u njoj treba točno napisati da li će se pisani prigovor podnositi pisanjem u npr. «Knjigu žalbe» / knjigu prigovora, i sl./ u poslovnom prostoru, ili će se moći uputiti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na Vašu mail adresu, te da će se na prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od primitka istog.

Pored ove obveze tu je i obveza ČUVANJA PISANE EVIDENCIJE PRIGOVORA NAJMANJE GODINU DANA OD PRIMITKA PRIGOVORA.

Zakon ne navodi formu pisanih evidencija , već je to ostavljeno na izbor samom «trgovcu» /obrtniku/ npr. bilježnica, listovi papira, registrator, i sl.

KAZNE RIGOROZNE!!! 5-15.000,00 KN

U članku 144. u stavku 1, podstavak 9, utvrđena je kaznena odgovornost za «trgovce» /obrtnike/ koji ne postupe sukladno članku 8 ovog Zakona.

Tako je za fizičke osobe «trgovce» /obrtnike/ utvrđena novčana kazna od 5-15.000,00 kn.

Iz navedenog razloga potrebno je ukoliko to već niste učinili što prije postupiti prema navedenom, a to je istaći na vidljivom mjestu obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora.

Primjer obavijesti: 

O B A V I J E S T

Poštovani kupci-korisnici,

Obavještavamo Vas da sukladno članku 8. Zakona o zaštiti potrošača Vaše eventualne prigovore možete uputiti putem pošte, mailom na mail: ………………….., faxom na fax: ……………………………, ili ih podnijeti osobno u našem poslovnom prostoru.